ALGEMENE VOORWAARDEN CR-Vision

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van CR-Vision, en iedere overeenkomst tussen CR-Vision en de opdrachtgever, voor zover CR-Vision deze voorwaarden daarop van toepassing heeft verklaard en voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle personen, ook derden, die bij de uitvoering van enige opdracht ten behoeve van een opdrachtgever zijn ingeschakeld.


Artikel 2: OFFERTES

2.1

Alle aanbiedingen van CR-Vision zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. CR-Vision is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd.

2.2

De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.

2.3

CR-Vision is nimmer gebonden aan een aanvaarding die afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, ongeacht of de afwijking enkel ondergeschikte punten betreft. Iedere van het aanbod afwijkende aanvaarding beschouwt CR-Vision als een nieuw aanbod, waarover partijen nader in onderhandeling zullen treden, tenzij CR-Vision onverwijld na ontvangst van het nieuwe aanbod dit schriftelijk aanvaard.

2.4

Aan offertes of aanbiedingen kunnen derhalve geen rechten voor toekomstige opdrachten worden ontleend.
 

Artikel 3: OPZEGGING EN OPSCHORTING

3.1

Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij met wederzijdse instemming een bepaalde looptijd wordt overeengekomen. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd regelen partijen onderling in de overeenkomst een opzegtermijn voor het beëindigen van de overeenkomst.

3.2

Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds door één van de partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtname van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is bij opdrachten met een looptijd tot een jaar: twee maanden en bij opdrachten langer dan een jaar: drie maanden.

3.3

Bij tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever is deze in ieder geval altijd gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot het moment van de opzegging door CR-Vision verrichte werkzaamheden, alsmede is deze verplicht CR-Vision gedurende de opzegtermijn ten minste een maandelijks bedrag te betalen ter hoogte van het gemiddelde gedeclareerde honorarium over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de opdracht heeft geduurd). Dit bedrag wordt verrekend met de declaraties voor werkzaamheden die de opdrachtgever CR-Vision tijdens de opzegtermijn laat verrichten. De voorlopige resultaten van de tot het moment van de opzegging verrichte werkzaamheden zullen pas na betaling ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

3.4

Bij tussentijdse beëindiging door CR-Vision kan CR-Vision geen aanspraak maken op enige vergoeding, anders dan voor werkzaamheden tijdens de opzegtermijn verricht. CR-Vision zal in dat geval in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden en het voorlopige resultaat van de tot het moment van de opzegging verrichte werkzaamheden zullen ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen.

3.5

CR-Vision is bevoegd om met onmiddellijke ingang de nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten indien:

a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig nakomt;

b. na het sluiten van de overeenkomst CR-Vision ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

3.6
CR-Vision behoudt zich het recht voor om klanten te weigeren of uit de database te verwijderen. Lidmaatschappen die verkregen zijn op basis van incorrecte of onvolledige gegevens kunnen door CR-Vision met onmiddellijke ingang worden beëindigd.


Artikel 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1

CR-Vision zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.2

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CR-Vision aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CR-Vision worden verstrekt. Indien dat niet gebeurt heeft CR-Vision het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3

CR-Vision is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt doordat CR-Vision is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 

Artikel 5: UITVOERINGSTERMIJN

5.1

Zodra een overschrijding van de termijn is te voorzien zal CR-Vision de opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis stellen.

5.2

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever zonodig CR-Vision schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 6: WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

6.1

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

6.2

Indien de tussentijdse wijziging leidt tot een verandering in het overeengekomen honorarium of kostenvergoedingen, zullen CR-Vision en opdrachtgever dat schriftelijk vastleggen in een nieuwe c.q. aanvullende overeenkomst.

6.3

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd, inclusief de gevolgen voor de bestaande overeenkomst (waaronder kosten en planning/einddatum).


Artikel 7: HET BETREKKEN VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHTUITVOERING

7.1

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door CR-Vision of door de opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Ten aanzien van betaling en verantwoordelijkheden worden in de overeenkomst afspraken gemaakt.


Artikel 8: GEHEIMHOUDING

8.1

Beide partijen verplichten zich jegens elkaar tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de opdracht van elkaar hebben verkregen. De informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij uitdrukkelijk is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alleen met toestemming van de opdrachtgever mag CR-Vision die geheimhouding doorbreken en/of op grond van een wettelijke plicht.


Artikel 9: STRIJDIGE BELANGEN

9.1

CR-Vision mag geen opdrachten aannemen waarvan zij behoort te begrijpen dat de uitvoering daarvan strijdig is met de belangen van bestaande opdrachtgevers. CR-Vision is gehouden deze strijdigheid voor aanvaarding van een opdracht zorgvuldig te onderzoeken. Alleen met schriftelijke toestemming van betrokken opdrachtgevers mag CR-Vision een dergelijke opdracht aannemen.
 

Artikel 10: AUTEURSRECHT

10.1

Alle door CR-Vision ontwikkelde stukken, zoals ontwerpen, rapporten, teksten, nieuwsbrieven, brochures, advertentieteksten, personeelsbladen, magazines, verslagen etc. mogen door opdrachtgever worden gebruikt, verveelvoudigd en openbaar gemaakt. Opdrachtgever zal

derden niet in de gelegenheid stellen om werken van auteursrecht ten eigen behoeve te gebruiken, zonder schriftelijke toestemming van CR-Vision.

10.2

Als rechthebbende op de genoemde werken behoudt CR-Vision zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, zolang hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. CR-Vision behoudt zich tevens het recht voor om auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken om haar eigen producten en diensten aan te prijzen, onder meer in portfolio en op haar website.

10.3

Opdrachtgever vrijwaart CR-Vision voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen worden gebruikt.


Artikel 11. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door CR-Vision geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

11.2 CR-Vision garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 

Artikel 12. ABONNEMENTEN

Een abonnement op de CR-Vision trendsite geldt steeds voor de duur van minimaal 12 maanden. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van een verlengingsfactuur, zelf aangeeft het abonnement niet meer te willen verlengen. Ongeveer drie maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode van 12 maanden ontvangt de opdrachtgever van CR-Vision een factuur betreffende de verlengingsperiode. Mocht betaling van het desbetreffende abonnement te laat door CR-Vision zijn ontvangen, dan beschouwt CR-Vision die betaling als bestemd voor een nieuw abonnement dat op zijn vroegst ingaat twee á drie dagen na het verstrijken van het oude abonnement, tenzij CR-Vision er alsnog in slaagt het betreffende product binnen een redelijke termijn aan te sluiten. Die keuze is uitdrukkelijk aan CR-Vision. Het risico van een onderbreking in de toezending ligt derhalve volledig bij de opdrachtgever.


Artikel 13: HONORARIUM EN KOSTEN

13.1

In de overeenkomst wordt aangegeven of er sprake is van een vast honorarium, dan wel van een honorarium op grond van de werkelijk bestede tijd te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief.

13.2

Indien sprake is van een vast honorarium, wordt in de overeenkomst aangegeven in welke termijnen de opdrachtgever dient te betalen. Wanneer niet anders is overeengekomen, betaalt opdrachtgever 1/3 van het verschuldigde bedrag bij aanvaarding van de opdracht door CR-Vision, 1/3 halverwege de duur van de opdracht en 1/3 na afronding van de opdracht. 5

13.3

Indien een honorarium per uur is overeengekomen op basis van de werkelijk bestede uren, declareert CR-Vision maandelijks het over een kalendermaand verschuldigde honorarium. CR-Vision is verplicht om op verzoek van opdrachtgever een adequate uren- en kostenverantwoording beschikbaar te stellen.

13.4

Een honorarium per uur mag CR-Vision ten hoogste eenmaal per jaar door indexering aan de geldontwaarding aanpassen, maar niet eerder dan 12 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.

dit schriftelijk aan CR-Vision kenbaar te maken en wordt dit beschouwd als een gedeeltelijke opzegging, waarmee voor wat betreft de betaling van het honorarium aansluiting dient te worden

gezocht bij art. 3.1 en 3.2. De opdrachtgever dient derhalve het oorspronkelijke honorarium door te betalen over een periode gelijk aan die van de geldende opzegtermijn, zoals genoemd in artikel 3.1.

13.6

Eventuele extra kosten (o.m. bureaukosten, reiskosten) worden slechts in rekening gebracht indien vermeld in de overeenkomst.

13.7

Kosten van derden worden in principe rechtstreeks voldaan door de opdrachtgever aan die derden, tenzij anders overeengekomen.

13.8

Alle overeengekomen c.q. gedeclareerde bedragen zijn in euro’s en worden verhoogd met het wettelijke percentage voor omzetbelasting (BTW).

13.9 

Voor de trendsite kan betaling geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld.


Artikel 14: BETALING

14.1

Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door CR-Vision aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

14.2

Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van vijftien dagen na de factuurdatum betaalt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is alsdan over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige opeisbare bedrag.

14.3

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij/zij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

14.4

Wanneer opdrachtgever zijn verbintenissen jegens opdrachtnemer niet nakomt, heeft CR-Visionhet recht om na schriftelijke aankondiging de verdere uitvoering van enige overeenkomst,

geheel dan wel gedeeltelijk, op te schorten en verwerkte gegevens op grond van het retentierecht onder zich te houden totdat opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.


Artikel 15 AANSPRAKELIJKHEID

15.1

Indien CR-Vision aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld, onverminderd hetgeen elders in deze overeenkomst is vastgesteld.

15.2

CR-Vision is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verzuimschade en schade door bedrijfsstagnatie.

Indien CR-Vision al aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag van het verschuldigd honorarium voor de opdracht ter zake waarvan de aansprakelijkheid van toepassing is.

15.3

Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een half jaar, geldt een beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het verschuldigd honorarium over de laatste zes maanden.

15.4

De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever die CR-Vision aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde CR-Vision effectief vrijwaart. CR-Vision zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van haar gevergd kan worden, om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

15.5

De opdrachtgever vrijwaart CR-Vision voor alle schadeaanspraken van derden ter zake de juistheid en feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan opdrachtgever zijn voorgelegd.

15.6

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CR-Vision.

15.7

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 7


Artikel 16: OVERMACHT

16.1

CR-Vision is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die valt aan te merken als overmacht en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CR-Vision geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CR-Vision niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

16.2

Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CR-Vision niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.3

Indien CR-Vision bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 

Artikel 17: VOORTDURENDE BEPALINGEN

17.1

Bepalingen betreffende Auteursrecht, aansprakelijkheid, overmacht en geschillenbeslechting blijven ook na beëindiging of ontbinding van enige overeenkomst van toepassing.
 

Artikel 18: TOEPASSELIJK RECHT

18.1

Op elke overeenkomst tussen CR-Vision en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Algemene voorwaarden CR-Vision
Sleestraat 7
6017CA Thorn
BTW-nr // NL159039927B01
KvK // 58528024

Versie: aug 2013